واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک)| توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشی

واکنشهای گلیکولیز

مطالب مرتبط: 

عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربی ها

چربی ها و لیپیدها

لیپیدها (چربی)

معرفي رشته بيوشيمي

 

مقدمه

اکسایش تنفسی که منجر به تجزیه و اکسیداسیون مولکول آلی (گلوکز) و تبدیل آن به مولکولهای کوچکتر و سرانجام تولید آب ، دی‌اکسید کربن و انرژی به شکلATP است، در طی سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول که گلیکولیز خوانده می‌شود، گلوکز 6 کربنی به دو مولکول سه کربنی تجزیه شده و مقدار کمی انرژی بوجود می‌آید. در مرحله دوم مولکولهای سه کربنی حاصل به نوبه خود در طی یک سری واکنشهای زیست شیمیایی دورانی موسوم به چرخه کربس یا اسید سیتریک به تدریج کربن خود را به صورت دی‌اکسید کربن از دست داده و هیدروژن آزاد می‌کنند.


بالاخره در مرحله سوم یا مرحله نهایی تنفس الکترون به توسط یک سری مواد ناقل الکترون که بر حسب پتانسیل رودکس زنجیره‌وار به دنبال هم قرار دارند، گرفته شده و سرانجام به اکسیژن منتقل می‌شوند و آب را تولید می‌کنند. در ضمن احیا و اکسید شدن مواد ناقل به دنبال هم انتقال الکترونها ، مقداری انرژی الکترونها رها می‌شود که برای فعال کردن تلمبه‌های یونی (پروتونی) غشای درونی میتوکندری و در نهات تولید ATP به مصرف می‌رسد. واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس , (چرخه اسید سیتریک) , توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشی , glycolysis , چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید (TCA) , مراحل واکنشهای گلیکولیز , مراحل چرخه کربس , فسفریلاسیون گلوکز , گلوکز فسفات ایزومراز , آلدولاز , نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید , آنزیم فسفوگلیسرو موتاز , آنزیم لاکتات دهیدروژناز , ایجاد استیل کوآنزیم A , آنزیم آکونیتاز , جمع بندی واکنشهای چرخه TCA , فیلم اموزشی واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) , چرخه اسید سیتریک , چرخه کربس , انیمیشن , چرخه کربس در بیوشیمی , شکل چرخه کربس , توضیح کامل چرخه کربس , چرخه کربس , pdf , محل انجام چرخه کربس , انیمیشن زیست شناسی سال چهارم کلیات , چرخه کربس , فیلم کلیات چرخه کربس , انیمیشن آموزشی آموزش زیست چرخهٔ اسید سیتریک , چرخه کربس , چرخهٔ تری‌کربوکسیلیک , چرخه گلیکولیز , چرخه کربس در گیاهان , گلیکولیز pdf , گلیکولیز و چرخه کربس , چرخه گلیکولیز به زبان ساده , شکل چرخه گلیکولیز , گلیکولیز چیست , گلیکولیز بی هوازی , سرنوشت پیروات , تبدیل پیروات به لاکتات , قندکافت
مراحل واکنشهای گلیکولیز

 

واکنشهای گلیکولیز به صورت خطی پیش می‌روند. بطوری که ترکیب اولیه پس از طی چند واکنش آنزیمی ترکیبی را می‌سازد که از لحاظ ماهیت با ترکیب اول کاملا تفاوت دارد. از این رو گفته می‌شود که گلیکولیز به صورت راه است. راه گلیکولیز به نام دو دانشمندی که در مشخص کردن این راه بسیار کوشیده‌اند به راه امبدن- میرهوف نیز معروف است. راه گلیکولیز اگر از گلوکز آغاز شود شامل 10 مرحله واکنش آنزیمی است.

فسفریلاسیون گلوکز

ورود D- گلوکز ، در راه گلیکولیز مستلزم فسفریل‌دار شدن آن به گلوکز 6- فسفات است که بوسیله آنزیم هگزوکیناز کاتالیز می‌شود. این آنزیم ، آنزیم اختصاصی است که گلوکز را در کربن ششم فسفریل‌دار می کند. بدین منظور ، مولکول ATP آبکافت شده و مقداری انرژی برابر 7.3- کیلوکالری بر مول آزاد می‌سازد. از این مقدار انرژی3.3- کیلو کالری آن به مصرف تشکیل پیوند فسفو گلوکز می‌رسد و بقیه ذخیره می‌شود در نتیجه مقدار انرژی آزاد شده 4- کیلو کالری بر مول است. 

مرحله دوم

تبدیل گلوکز 6- فسفات به فروکتوز 6- فسفات است. این واکنش یک واکنش ایزومری شدن است که بوسیله آنزیم گلوکز فسفات ایزومراز کاتالیز می‌شود. 

مرحله سوم

فسفریل‌دار شدن مجدد فروکتوز 6- فسفات بوسیله آنزیم 6- فسفوفروکتوکیناز است. در این حالت ، آنزیم گروه فسفات حاصل از آبکافت ATP را به مولکول فروکتوز 6- فسفات انتقال می‌دهد و در نتیجه فروکتوز 6،1- دی فسفات حاصل می‌شود. 

مرحله چهارم

مرحله‌ای است که طی آن گلیسرآلدهید 3- فسفات ساخته می‌شود. مولکول فروکتوز 6،1 دی فسفات بوسیله آنزیم آلدولاز به دو ترکیب سه کربن دی‌هیدروکسی استون فسفات و گلیسرآلدهید 3- فسفات تخریب می‌شود. دی‌هیدروکسی استون فسفات به نوبه خود می‌تواند تحت تاثیر آنزیم تریوز فسفات ایزومر به گلیسرآلدهید 3- فسفات تبدیل گردد. 

مرحله پنجم

به مرحله اکسایش گلیسرآلدهید 3- فسفات معروف است. در این مرحله ، گلیسرآلدهید 3- فسفات تحت تاثیرآنزیم گلیسرآلدهید 3- فسفات دهیدروژناز به 3،1- دی‌فسفوگلیسریک اسید تبدیل می‌گردد. این واکنش نیازمند کو آنزیم نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید و فسفات کانی است. واکنش در دو مرحله انجام می‌گیرد که یکی انرژی‌زاد و دیگری انرژی خواه است. ابتدا گلیسرآلدهید 3-فسفات تحت تاثیر NAD+ اکسید شده و 1- فسفوگلیسریک اسید می‌دهد که واکنش انرژی‌زا است. سپس این ترکیب بوسیله فسفات کانی فسفریل‌دار شده و 3،1 _ دی‌فسفوگلیسریک اسید را می‌سازد که انرژی‌گیر است. 

مرحله ششم

این مرحله یکی از مهمترین مراحل راه گلیکولیز است. زیرا نخستین مرحله‌ای است که طی آن یک مولکول پر انرژی از نوع ATP سنتز می‌شود. برای تشکیل مولکول ATP ، حداقل انرژی برابر 7.3- کیلوکالری بر مول لازم است. از برداشت گروه فسفات متصل به کربن شماره 1 ترکیب 7.3- کیلوکالری بر مول به مصرف تشکیل ATP و 4.5- کیلوکالری بر مول باقی می‌ماند. 

مرحله هفتم

واکنش ساده‌ای است که بوسیله آنزیم فسفوگلیسرو موتاز کاتالیز می‌شود. در این حالت ، فسفات متصل به کربن شماره 3 ترکیب 3- فسفوگلیسرات به کربن شماره 2 منتقل شده 2- فسفوگلیسرات می‌دهد. واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس , (چرخه اسید سیتریک) , توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشی , glycolysis , چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید (TCA) , مراحل واکنشهای گلیکولیز , مراحل چرخه کربس , فسفریلاسیون گلوکز , گلوکز فسفات ایزومراز , آلدولاز , نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید , آنزیم فسفوگلیسرو موتاز , آنزیم لاکتات دهیدروژناز , ایجاد استیل کوآنزیم A , آنزیم آکونیتاز , جمع بندی واکنشهای چرخه TCA , فیلم اموزشی واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) , چرخه اسید سیتریک , چرخه کربس , انیمیشن , چرخه کربس در بیوشیمی , شکل چرخه کربس , توضیح کامل چرخه کربس , چرخه کربس , pdf , محل انجام چرخه کربس , انیمیشن زیست شناسی سال چهارم کلیات , چرخه کربس , فیلم کلیات چرخه کربس , انیمیشن آموزشی آموزش زیست چرخهٔ اسید سیتریک , چرخه کربس , چرخهٔ تری‌کربوکسیلیک , چرخه گلیکولیز , چرخه کربس در گیاهان , گلیکولیز pdf , گلیکولیز و چرخه کربس , چرخه گلیکولیز به زبان ساده , شکل چرخه گلیکولیز , گلیکولیز چیست , گلیکولیز بی هوازی , سرنوشت پیروات , تبدیل پیروات به لاکتات , قندکافت
مرحله هشتم

این واکنش یک واکنش آبگیری از 2- فسفوگلیسرات است که توسط آنزیم آنولازکاتالیز می‌شود. طی این واکنش ، 2- فسفوگلیسرات به فسفوانول پیرووات که ترکیبی پر انرژی است تبدیل می‌گردد. 

مرحله نهم

این واکنش نیز یکی دیگر از واکنشهای مهم راه گلیکولیز است که طی آن دومین مولکول پر انرژی ATP سنتز می‌شود. آنزیم پیرووات کیناز واکنش را کاتالیز می‌کند. فسفات متصل به کربن شماره 2 فسفوانول پیرووات به مولکول ADP منتقل و ATP تشکل می‌شود. فسفوانول پیرووات ترکیب پر انرژی است و این انرژی در پیوند فسفات متصل به کربن شماره 2 نهفته است. در اثر برداشت این فسفات ، مقداری انرژی برابر 14.8- کیلوکالری بر مول تولید می‌شود که 7.3- کیلو کالری آن صرف ساخته شدن ATP شده و بقیه ذخیره می‌گردد. 

مرحله آخر

آخرین مرحله راه گلیکولیز واکنشی است که طی آن پیرووات احیا شده و لاکتاتتولید می‌شود. آنزیم لاکتات دهیدروژناز و کوآنزیم NADH واکنش را کاتالیز می‌کند. 

 

نتیجه

راه گلیکولیز مکانیسم بیوشیمیایی است که از آن طریق انرژی شیمیایی گلوکز دوباره در سایر فرایندهای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمع بندی ترکیبات مصرف شده و مواد تولید شده معلوم می‌شود که تا مرحله تولید گلیسرآلدهید 3- فسفات دو مولکول ATP مصرف می‌شود. از سوی دیگر در تبدیل دو مولکول گلیسرآلدهید 3- فسفات به پیرووات نیز چهار مولکول ATP تولید می‌گردد. با کم کردن تعداد ATP مصرف شده از تعداد تولید شده، میزان کل انرژی حاصل از راه گلیکولیز دو مولکول ATP خواهد بود.

در صورتی که گلیکوژن به عنوان منبع انرژی بکار رود مرحله اول گلیکولیز حذف می‌شود. بدین معنی که ابتدا گلیکوژن تحت اثر آنزیم فسفریلاز a به گلوکز 1- فسفات تبدیل می‌گردد و در مرحله بعد گلوکز 1- بوسیله آنزیم فسفوگلوکوموتاز ، به گلوکز 6- فسفات مبدل می‌شود. در این حالت گلوکز 6- فسفات راه گلیکولیز را طی می‌کند. بدین ترتیب تعداد ATP تولید شده برابر سه مولکول خواهد بود. تخریب گلوکز به این مرحله پایان نمی‌یابد. بلکه مراحل آن بوسیله پیرووات در میتوکندری ادامه پیدا می‌کند و طی آن بقیه انرژی نهفته در مولکول آزاد می‌شود. 

 

چرخه کربس

 

مقدمه

قندها در داخل بدن طی واکنشهایی به انرژی و مواد دیگر تبدیل می‌شوند. چرخه کربس یکی از مراحل تخریب قندها است که طی آن پیرووات حاصل از گلیکولیزبه انرژی تبدیل می‌شود. پیرووات طی یک سری واکنشهای منظم اکسید شده به استیل تبدیل می‌شود. استیل حاصل با کوآنزیم A ترکیب شده استیل کوآنزیم A را می‌سازد که در ماتریکس میتوکندری به ترکیبات ساده‌تر مبدل می‌گردد.

کربس در سال 1910 مشخص کرد که مکانیسم تبدیل پیرووات به ترکیبات ساده‌تر طی یک سری واکنشهای چرخه‌ای صورت می‌گیرد این چرخه به نام چرخه کربس معروف است. کربس این چرخه را چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید (TCA) نامید. واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس , (چرخه اسید سیتریک) , توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشی , glycolysis , چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید (TCA) , مراحل واکنشهای گلیکولیز , مراحل چرخه کربس , فسفریلاسیون گلوکز , گلوکز فسفات ایزومراز , آلدولاز , نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید , آنزیم فسفوگلیسرو موتاز , آنزیم لاکتات دهیدروژناز , ایجاد استیل کوآنزیم A , آنزیم آکونیتاز , جمع بندی واکنشهای چرخه TCA , فیلم اموزشی واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) , چرخه اسید سیتریک , چرخه کربس , انیمیشن , چرخه کربس در بیوشیمی , شکل چرخه کربس , توضیح کامل چرخه کربس , چرخه کربس , pdf , محل انجام چرخه کربس , انیمیشن زیست شناسی سال چهارم کلیات , چرخه کربس , فیلم کلیات چرخه کربس , انیمیشن آموزشی آموزش زیست چرخهٔ اسید سیتریک , چرخه کربس , چرخهٔ تری‌کربوکسیلیک , چرخه گلیکولیز , چرخه کربس در گیاهان , گلیکولیز pdf , گلیکولیز و چرخه کربس , چرخه گلیکولیز به زبان ساده , شکل چرخه گلیکولیز , گلیکولیز چیست , گلیکولیز بی هوازی , سرنوشت پیروات , تبدیل پیروات به لاکتات , قندکافت
ایجاد استیل کوآنزیم A

پیرووات طی یک سری واکنشهایی به استیل کوآنزیم A تبدیل می‌شود. این واکنشها مستلزم یک مجموعه پیرووات دهیدروژناز و یک سری کوآنزیمهای اختصاصی مانند تیامین پیروفسفات ، اسیدلیپوئیک FAD و NADH است. استیل کوآنزیم A بوجود آمده با داشتن آرایش فضایی مناسب موجب شروع واکنشهای چرخه کربس می‌شود و با متراکم شدن و اتصال به اسید اگزالواستیک و از دست دادن COA ، اسید سیتریک را می‌سازد. ماتریکس میتوکندری واجد کلیهآنزیمها و کوآنزیمها و سایر عوامل لازم برای انجام چرخش TCA است. 

 

مراحل چرخه کربس

در طی چرخه کربس چهار مرحله اکسایش انجام می‌گیرد که منجر به خروج دو مولکول CO2 از باقیمانده پیکر قند ، یعنی استیل کوآنزیم A و آزاد شدن مثبت اتم هیدروژن و بالاخره تشکیل مجدد اسید اگزالواستیک می‌گردد و این چرخه هشت مرحله دارد که عبارتند از: 

مرحله اول

واکنشی است که بوسیله آنزیم سیترات سنتتاز کاتالیز می‌شود. در این مرحله ، استیل کوآنزیم A با اگزالواستات که ترکیبی چهار کربنی است ترکیب می‌شود و تشکیل سیترات با شش اتم کربن می‌دهد. 

مرحله دوم

سیترات حاصل تحت اثر آنزیم آکونیتاز به ایزوسیترات تبدیل می‌شود. برای ایجاد فرآورده واکنش باید از یک واکنش واسطه بگذرد بدین معنی که ابتدا سیترات با از دست دادن یک مولکول آب به سیس آکونیتات تبدیل می‌شود و پس این ترکیب با پذیرش یک مولکول آب ، ایزوسیترات می‌سازد. 

مرحله سوم

ایزوسیترات حاصل تحت اثر آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز ، دو هیدروژن متصل به C-5 را از دست می‌دهد و به شکل کتو درمی‌آید. همچنین گروه کربوکسیل (C-3) را نیز به صورت CO2 آزاد ساخته و آلفاکتوگلوتارات تولید می‌کند. این واکنش در واقع نخستین واکنش از چرخه است که طی آن CO2 ساخته می‌شود. 

مرحله چهارم

کمپلکس آنزیمی آلفاکتوگلوتارات دهیدروژناز ، یک مولکول CO2 از آلفاکتوگلوتارات برمی‌دارد و با اتصال کوآنزیم A به آن سوکسینیل کوآنزیم A می سازد. در این واکنش ، NAD به عنوان کوآنزیم شرکت می‌کند. این مرحله دومین مرحله از ساخته شدن CO2 طی چرخه کربس است. 

مرحله پنجم

مرحله بعد تبدیل سوکسینیل کوآنزیم A به سوکسینات است که بوسیله آنزیم سوکسینیل کوآنزیم A سنتتاز کاتالیز می‌شود. اهمیت این واکنش در ایجاد ترکیب پر انرژی در شکل GTP است. پیوند تیواستر موجود در سوکسینیل کوآنزیم A بر اثر آبکافت با آزادسازی کوآنزیم A مقداری انرژی آزاد می‌کند که برای سنتز GTP مورد استفاده قرار می‌گیرد. GTP سریعا فسفات خود را به ADP می‌دهد و ATP می‌سازد. 

مرحله ششم

در مرحله بعد سوکسینات حاصل تحت تاثیر کوآنزیم FAD دو پروتون از دست می‌دهد و به فومارات تبدیل می‌شود. آنزیم سوکسینات دهیدروژناز واکنش را کاتالیز می‌کند. واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس , (چرخه اسید سیتریک) , توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشی , glycolysis , چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید (TCA) , مراحل واکنشهای گلیکولیز , مراحل چرخه کربس , فسفریلاسیون گلوکز , گلوکز فسفات ایزومراز , آلدولاز , نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید , آنزیم فسفوگلیسرو موتاز , آنزیم لاکتات دهیدروژناز , ایجاد استیل کوآنزیم A , آنزیم آکونیتاز , جمع بندی واکنشهای چرخه TCA , فیلم اموزشی واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) , چرخه اسید سیتریک , چرخه کربس , انیمیشن , چرخه کربس در بیوشیمی , شکل چرخه کربس , توضیح کامل چرخه کربس , چرخه کربس , pdf , محل انجام چرخه کربس , انیمیشن زیست شناسی سال چهارم کلیات , چرخه کربس , فیلم کلیات چرخه کربس , انیمیشن آموزشی آموزش زیست چرخهٔ اسید سیتریک , چرخه کربس , چرخهٔ تری‌کربوکسیلیک , چرخه گلیکولیز , چرخه کربس در گیاهان , گلیکولیز pdf , گلیکولیز و چرخه کربس , چرخه گلیکولیز به زبان ساده , شکل چرخه گلیکولیز , گلیکولیز چیست , گلیکولیز بی هوازی , سرنوشت پیروات , تبدیل پیروات به لاکتات , قندکافت
مرحله هفتم

با اضافه شدن مولکول آب به محل پیوند دو گانه که بوسیله آنزیم فوماراز کاتالیز می‌شود L- مالات ایجاد می‌گردد. 

مرحله هشتم

در مرحله آخر آنزیم حالات دهیدروژناز دو هیدروژن از حالات برمی‌دارد و آن را به اگزالواستات تبدیل می‌کند و بدین سان چرخه TCA کامل می‌گردد. 

 

جمع بندی واکنشهای چرخه TCA

از اکسایش یک مولکول پیرووات و تبدیل آن به استیل کوآنزیم A و پس وارد شدنش در چرخه TCA ، سه مولکول CO2 ، یک مولکول GTP و یا ATPو پنج مولکول کوآنزیم احیا شده (4 مولکول NADH و یک مولکول FADH2) بوجود می‌آیند. بدین ترتیب ، طی چرخه TCA تنها یک مولکول ترکیب پرانرژی ساخته می‌شود. لذا این چرخه به تنهایی مقدار بسیار کمی انرژی شیمیایی آزاد می‌سازد. 

 

فیلم اموزشی واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک)

 

 

توضیح فیلم:

 بعد از ورود ماده غذایی پیروات تبدیل به گلوکز می شود. سپس در طی چرخه کربس تغییر ماهیت و ساختار داده و به قندهای دیگر تبدیل می شود. در ادامه برای تولید انرژی بیشتر الکترون ها به FAD و NAD+  منتقل می شوند.

 

♦♦♦ در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد این موضوع برای ما نظر بگذارید (در پایین همین صفحه). در اسرع وقت به تمامی سوالات شما توسط کارشناس مربوطه پاسخ داده خواهد شد. با تشکر ♦♦♦

 

مطالب مشابه:

تئوری و مبانی کامل ژل الکتروفورز +تصویری | بیوتکنولوژی

طراحی آزمایش چیست؟ | آموزش کلیات به همراه توضیحات کامل هر مرحله

ده نکته ای که در مورد آلبرت انیشتین نمیدانستید-ted talk

زیست شناسی سلولی (Cell biology)

کتاب راهنمایی نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

دیدگاه‌ها  

# پاسخ: واکنشهای گلیکولیز و چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک)| توضیحات کامل به همراه فیلم اموزشیAMIR 1397-02-07 11:19
با تشکر از شما و سایت خوبتون . بسیار مفید بود .
# سؤالریحان 1397-07-30 22:12
با سلام و وقت بخیر و تشکر از سایت خوبتون..
من چند تا سؤال راجع به بیوشیمی داشتم...
یکی اینکه چرا واکنش های 1 و 3 و 10 گلیکولیز اهمیت زیادی دارن و الزام آور نامیده میشن؟
دوم اینکه چطور در ابتدا الیگو ها ساخته میشن؟
و سوم اینکه pH مخفف چه عبارتی است؟
با تشکر
# پاسخ: سؤالمحمدرضا 1397-11-08 10:50
سلام اون واکنش های ۱ و ۳ و ۱۰ یکطرفه هستند از لحاظ بیولوژیک پس خیلی اهمیت دارن و ph مخفف power hydrogen هست.
# پاسخناصر 1398-07-14 12:29
Ph مخفف power of hedrjion است
# سوالRozhin 1397-12-01 10:18
سلام.ببخشید یه سوال داشتم .تو زیست پیش دانشگاهی نوشته شده در مرحله ی چهارم ترکیب۴کربنی به ترکیب ۴کربنی دیگری تبدیل میشود و مرحله ی پنجم همترکیب ۴کربنی به ترکیب ۴کربنی آغاز کننده چرخه تبدیل میشود.این ترکیبا چه فرقی باهم دارن؟
# پاسخ: سوالbio1 1397-12-01 11:12
این ترکیبات از لحاظ نوع پیوند با هم متفاوت هستن و با ترکیب هر کدام به دیگری ترکیب پر انرژی در شکل GTP یا ATP حاصل میشود
# اکسایش پیروواتمحسن 1398-04-01 16:08
سلام در کتاب ما نوشته تنفس دو مرحله است.اکسایش پیروات و تبدیلش به استیل کوانزیمA جز کدوم مرحله هست گلیکولیز یا چرخه کربس ؟اگر جز هیچ کدوم نیست پس یعنی تنفس سه مرحله؟
کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو