مهندسی بافت در بیوتکنولوژی دارویی

حرکت از پیوند عضو به سمت مهندسی بافت به سه دلیل عمده: 

.1بافت موردنیاز همیشه در دسترس نبود

.2مشکلات مربوط به سیستم ایمنی و رد پیوند

.3ایجاد تومورهاي سرطانی پس از پیوند

اولین بار 1900الکسیس کارل درباره مهندسی بافت بحث کرده است. گاها اصـطلاح regenerative medicineهم اسـتفاده میشـود که بطور خاص مسـائل مربوط به سـلولهاي
بنیادي را در بر دارد


تعریف مهندسی بافت: کاربرد اصول و روش هاي مربوط به سلول ها، مهند سی و مواد و استفاده از فاکتورهاي بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی براي ارتقا و جایگزینی یک بافت و در سطوح بالاتر یک ارگان لانگر و واکانتی به سه رویکرد جایگزینی، ترمیم و احیا در مهندسی بافت اشاره می کنند.


پارادایم اصلی مهندسی بافت داراي سه جزء:

.1سلول ها
.
2داربست ها
.
3سیگنال ها


سیگنال ها که مهم ترین آن
فاکتورهاي رشد و سایتوکاین ها هستند باعث ایجاد و حفظ اینتراکشن سلول ها با یکدیگر و یا با داربست شان میشود.


انواع سلول ها در مهندسی بافت استفاده میشوند:


Autologous .که از خود فرد گرفته میشود
Allogeneic .که از گونه م شابه گرفته می شود. مثلا ا ستفاده از فیبروبلا ست هاي ناحیه ختنه گاه سایر
انسان ها براي مشکلات پوستی

Xenogeneic .که از گونه دیگري مثلا گونه هاي حیوانی گرفته میشـــود که در این مورد رد پیوند
خواهیم داشت
Syngeneic .از مشابه ژنتیکی فرد گرفته میشود مثلا برادر یا خواهر دو قلو
Primary cells .از خود فرد گرفته میشود
Secondary cells .از بانک سلولی گرفته میشود
7.سلول هاي بنیادي که به دو نوع بالغ و جنینی تقسیم میشوند و دلیل مسائل اخلاقی در زمینه استفاده
از سلول هاي بنیادي جنینی امروزه از سلول هاي بنیادي القا شده استفاده میشود.


اصل مهندسی بافت اینگونه است که سلول ها بر روي داربستی قرار گرفته و در محیطی که شرایط داخلی بدن را تقلید می کند گذاشته میشوند و با افزوده شدن فاکتورهاي رشد بافت موردنظر ما شکل میگیرد. البته به این سادگی ها هم نیست!
بیورآکتور د ستگاهی ست که ک شت سلول ها در آن صورت میگیرد. براي این هدف از ستون هاي سیلندري پلاستیکی کوچک استفاده میشود که رطوبت لازم جهت رشد سلول ها در این محفظه تامین میشود. 


داربست هایی که در مهندسی بافت استفاده میشوند بهتر است قابل تجزیه باشند تا براي برداشتن آن ها پس از ترمیم و جایگذاري بافت نیازي به جراحی نباشد. داربست ها از دو نوع مواد:


.
1سنتزي: که شاخص آن ها پلی لاکتیک اسید ) ،(PLAپلی گلیکولیک اسید ) (PGAو پلی کاپرولاکتون ) (PCLهستند
.
2طبیعی: که خود به دو دسته:
.
1پروتئینی: که مثال بارز این دسته کلاژن و فیبرین است
.
2پلی ساکاریدي: مانند گلوکزآمینوگلیکان ها با شاخص هیالورونیک اسید و کیتین و کیتوزان
تقسیم میشوند.


روش هاي مختلفی براي ساخت داربست ها وجود دارد. براي نمونه میتوان به:
Electrospinning .1
Solvent casting
.2
Freeze-drying
.3
Gas foaming
.4
اشاره کرد. که در نهایت ساختاري متخلخل بدست می آید که سلول ها میتوانند روي آن سوار شوند. مهندســی بافت در زمینه هاي زیادي کاربرد دارد. در ابتداي راه مهندســی بافت از بافت هاي دو بعدي و ســاده شروع شد مانند پوست و غضروف و در ادامه کار روي بافت هاي پیچیده تر همانند استخوان و جزایر لانگرهانس و حتی مهند سی یک ارگان کامل مانند مثانه ادامه یافت. روند ر شد مهند سی بافت را با این مح صولات میتوان خلاصه کرد:
:
OASIS .1استفاده از ماتریکس روده کوچک بدون سلول براي درمان مشکلات پوستی و در ادامه استفاده از سلول هاي ناحیه ختنه گاه با نام هاي تجاري Apligarfو Dermagraft
:Epicel .2استفاده از سلول هاي خود شخص براي درمان مشکلات پوستی
:
Carticel .3استفاده از سلول ها کندروسیت شخص براي ترمیم غضروف
.
4چون carticelاز لحاظ خ صو صیات بیومکانیکی به حد منا سبی نر سید Okanoن شان داد که با باند کردن -Nایزوپروپیل آمید به سطح ک شت در دماي نرمال سلول ها ر شد کرده و با سرد شدن تدریجی سلول ها بصورت یک لایه از روي سطح برداشته میشوند که به عنوان اولین کاربرد بالینی این روش او و همکارانش سلول هاي اپی تلیال قرنیه را با این روش کشت دادند
:
Novocell .5که در این مح صول جزایر لانگرهانس را تو سط پلی اتیلن گلیکول کپ سوله کرده اند که در مرحله trialاست ولی احتمال میدهند نیاز افراد دیابتی به انسولین را برطرف کند
.
6براي ترمیم مهره هاي پشت یک وسیله قابل امتزاج با مهره ها معرفی شد که در آن اسفنج کلاژن توسط پپتید BMPکه القا کننده رشد استخوان میباشد، القا میشود که امروزه هم مصرف بالینی دارد
.
7مثانه مصنوعی
.
8رگ خونی: که سلول هاي مغز استخوان خود شخص را روي یک داربست قابل تجزیه قرار میدهند.

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو